Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i 14 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LITEXIMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prostkach, ul. Dworcowa 2, 19-335 Prostki („Administrator”).
  • W STOSUNKU DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z przygotowaniem, zawarciem i realizacją umów sprzedaży lub dostawy.
  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
   • obowiązku ciążącego na Administratorze w zakresie obowiązujących przepisów prawa związanych z przygotowaniem, zawarciem i realizacją umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit b) RODO),
   • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie rozliczeń finansowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lic c) RODO),
   • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. wypełnienia obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi (art. 6 ust. 1 lic c) RODO),
   • naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy oferujące hosting, firmy realizujące roszczenia klientów z tytułu gwarancji i rękojmi oraz upoważnieni pracownicy Administratora i organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia, jak również inne podmioty jak przewoźnicy i spedytorzy, którymi posługuje się Administrator celem wykonania umowy.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane związanie z zawarciem umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tymi umowami, rok dłużej niż maksymalny termin przedawnienia roszczeń, przy czym dodatkowy rok został przewidziany na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili.
  • W STOSUNKU DO KONTRAHENTÓW I OSÓB DO KONTAKTU WYZNACZONYCH PRZEZ KONTRAHENTÓW I KIEROWCÓW
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zawartej pomiędzy stronami umowy oraz celem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane bezpośrednio od Pana/Pani, a jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem kontrahenta upoważnionym do kontaktu z Administratorem – dane pozyskaliśmy z umowy z kontrahentem lub zostały nam przekazane przez kontrahenta w inny sposób. Pani/Pana dane mogły zostać przez nas pozyskane również ze źródeł powszechnie dostępnych (właściwe rejestry).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   • w związku z wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana i Administratora umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   • celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w przypadku osób do kontaktu i kierowców) – celem prawidłowego wykonania obowiązków umownych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • Pani/Pana dane jako osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony kontrahenta i kierowcy obejmuję imię i nazwisko, nr telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej. W przypadku kontrahentów dane osobowe obejmują dane ujawnione w umowie, niezbędne do rozliczeń podatkowych oraz dane ujawnione w publicznych rejestrach.
  • Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy oferujące hosting, firmy realizujące roszczenia klientów z tytułu gwarancji i rękojmi oraz upoważnieni pracownicy Administratora i organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia, jak również inne podmioty jak przewoźnicy i spedytorzy, którymi posługuje się Administrator celem wykonania umowy.
  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia roszczenia) ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń na gruncie prawa podatkowego, w zależności od tego, który okres upływa później.
 2. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych/ cofnięcia zgody wobec danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa będzie realizacja umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

CERTYFIKATY

saletra amonowa
certyfikat zgodności

saletra amonowa
certyfikat Q

canlit certyfikat
zgodności

canlit
gwarancja jakości

mocznik
certyfikat zgodności

ns certyfikat
zgodności

RSMLIT
certyfikat zgodności